top of page

אלעד ישראל מגורים

בניה

ראשון לציון

כ- 400 יחידות דיור בשמונה בניינים שונים. הפרויקט מתוכנן סביב כיכר ירוקה בצורת מעגל. היצע דירות מגוון הפרויקט בוצע בשלבים וכל שלב הותאם התכנון לדרישות השיווקיות של אותה עת.

bottom of page